آیین نامه نحوه استفاده از مرخصی برای کارکنان کارخانه

  • مطابق قانون کار تمامی کارکنان در کارخانه مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی به مدت 2.5 روز در ماه میباشند
  • در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی ، در پایان سال تعداد روز های استفاده نشده از مرخصی محاسبه و شش روز به سال بعد منتقل شده و الباقی مطابق کارکرد روزانه محاسبه شده و پرداخت میگردد .
  • استفاده از مرخصی استحقاقی به دو صورت ساعتی و روزانه امکان پذیر میباشد 
  • استفاده از مرخصی ساعتی منوط به موافقت سرپرست تولید و گواهی ایشان زیر برگه در خواست مرخصی ساعتی میباشد ، و در صورت عدم موافقت سرپرست تولید امکان استفاده از مرخصی ساعتی وجود نخواهد داست .
  • یرگه در خواست مرخصی ساعتی حداقل 24 ساعت قبل از زمان استفاده باید به سرپرست تولید تسلیم گردد .
  • استفاده از مرخصی روزانه منوط به تایید برگه در خواست مرخصی روزانه توسط سرپرست تولید میباشد .
  • برگه درخواست مرخصی روزانه حداقل 48 ساعت قبل از استفاده باید تسلیم سرپرست تولید گردد 
  • با توجه به وضعیت بهم پیوسته خط تولید ، سرپرست تولید پس از بررسی وضعیت جایگزینی برای فرد درخواست کننده ، امکان صدور مرخصی روزانه را بررسی و در صورت امکان تایید مینماید . 
  • فرد درخوست کننده ، پس از موافقت سرپرست تولید جهت صدور مرخصی روزانه و هنگام خروج ، وضعیت خروج مرخصی را در دستگاه کارت زنی انتخاب کرده و در هنگام بازگشت نیز ورود مرخصی را انتخاب نماید