استان اردبیل
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
اردبيل زابلي 33233990 خيابان - ملت مجتمع صوتي وتصويري وليعصر طبقه اول تعميرگاه زابلي
پارس آباد مغان باقرزاده 32730928 خيابان شهيد نويديان جنب بانك انصار صوتي و تصويري و تعميرات باقر زاده
خلخال غائبی 32422484 خیابان شهید رجائی  خدمات فنی وتخصصی هرو