استان یزد
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
ابرکوه رضائیان 32831002 خیابان شهید بهشتی روبروی بانک کشاورزی تلفن پارس
اردکان سعیدی 32237368 خیابان سعدی الکترونیک سعیدی
ميبد نيك زر 32323850 خيابان طالقاني – موسسه نيك الكترونيك
يزد رحیمی 35233585 امام شهر بلوارکارگر خیابان سجادشمالی