استان زنجان
نام شهر نام نماینده تلفن آدرس
خدابنده انواري فرد 4224322 خيابان  رجايي- بالاتر از بانك كشاورزي- تعمير تلويزيون رنگي برادران انواري
خرمدره محمدي 5528562 خيابان سيدجمال الدين – جنب مسجد رسول ا...
زنجان آقا جانلو 33556307 خيابان 17 شهريور جديد- نرسیده به مجموعه 15 خرداد- پلاك 191