با استفاده از آنتن برقی به جهت استفاده از بوستر آنالوگ و ثابت نبودن جهت آنتن با عدم گیرندگی روبرو خواهید شد. استفاده از آنتن های بشقابی و رومیزی به هیچ وجه توصیه نمی شود.
با استفاده از آنتن شاخه ای به جهت دارا بودن گیرندگی بالا میتوانید تصاویری با کیفیت مطلوب داشته باشید.