1- منبع اتصال در تلویزیون را در صورتی که از کابل 3 فیش رنگی استفاده می کنید برروی حالت AV و در صورتی که از حالت HDMI استفاده می کنید برروی حالت HDMI قرار دهید.

2- ابتدا مطئن شوید که اتصالات دستگاه به درستی وصل شده باشد.

3-
اگر از کابل 3 فیش رنگی استفاده می کنید مطمئن شوید که دقیقا برطبق رنگ در پشت دستگاه و تلویزیون  وصل شده باشد.

4- اگر از کابل HDMI استفاده می کنید ، مطمئن شوید که کابل به درستی وصل شده باشد.