خیر، برای هر تلویزیون تنها یک دستگاه دیجیتال استفاده می شود. زیرا تیونر داخلی دستگاه گیرنده دیجیتال تنها یک خروجی دارد.