این مشکل به دوصورت رخ میدهد:

* مشکل به روز نبودن نرم افزار دستگاه که باید توسط همکاران ما در قسمت خدمات پس از فروش انجام شود.

* مشکل از جهت آنتن می باشد که باید در جهت فرستنده باشد. برای اطلاع از اینکه قدرت سیگنال تان چقدر است ، دکمه info  را دوبار فشار دهید تا قدرت و کثرت سیگنال را مشاهده کنید. این مقدار باید بیشتر از 80 درصد باشد. اگر مقدار درصد سیگنالتان کمتر از 80 درصد باشد باید ابتدا از آنتن شاخه ای استفاده کنید و سپس جهت آنتن را به سوی فرستنده تنظیم کنید.