1- 10 کانال اول یا 10 کانال دوم توسط گیرنده ی دیجیتال نمایش داده نمیشود. علت چیست؟

2- آیا امکان اتصال 2 دستگاه تلویزیون به گیرنده ی دیجیتال وجود دارد؟

3- دستگاه دیجیتال روشن است ولی تصویر نداریم. علت چیست؟

4- از چه نوع آنتنی باید استفاده کنیم؟

5- نحوه ی بروز رسانی دستگاه گیرنده ی دیجیتال چگونه است؟

6-  در هنگام جستجوی کانال ، دستگاه پیغام کانالی یافت نشد را نشان میدهد علت چیست؟

7 - آموزش جستجوی دستی