• در صورت ارائه کپی جواز کسب دائم و مالک بودن صاحب جواز (ملکی و یا سرقفلی ) و ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی  صاحب جواز وارائه کپی سند سرقفلی و یا مالکیت و تائید کارشناس فروش مبنی بر رویت اصل جواز کسب ارائه بیست میلیون ریال اعتبار توسط مدیر فروش مقدور میباشد
  • برای دادن اعتبار بیش از بیست میلیون ریال ، تحقیق و ارائه گزارش مسئول اعتبارات و تکمیل مدارک توسط مسئول اعتبارات الزامی بوده و پس از تکمیل مدارک و گزارش اعتباری توسط مسئول اعتبارات جلسه ای با حضور مدیر کل و مسئول اعتبارات و کارشناس مربوطه تشکیل شده و اعتبار لازم به فروشگاه مربوطه داده میشود .
  • برای افزایش اعتبار گردش کار حداقل دو برابر اعتبار فعلی لازم بوده و با تائید مدیر کل اعتبار مذکور قابل افزایش خواهد بود
  • تاریخ اصلاح : 12/02/88